Sunday, July 8, 2007

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသို ့ ေပးစာသို႔

ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ား

၆ ၊ ၇ ၊ ၂၀၀၇

ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လာမည့္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ၿပီးခဲ့ေသာ အေသးစိတ္ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္တာေတြ လုပ္သြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၁၄ႏွစ္တာ ကမာၻ႔အခ်ိန္အၾကာျမင့္ဆံုး စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း အမွားမကင္းေသးဘဲ ျပင္ဆင္၊
ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ရမွာေတြ ထြက္ေပၚလာသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက
အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသလို အာမခံခ်က္ မရွိေသးေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ၄င္းဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရဟု ထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ မွန္ကန္မႈရွိပါမည္လား ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာၿပီး၊ ဤကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း မည္သူက တာ၀န္ခံပါမည္နည္းဟု ထပ္မံ၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အမွားမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ားက အျပဳသေဘာျဖင့္လည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္း မျပဳရဟု ဥပေဒထုတ္၍ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ယခုကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ျပဳလုပ္ထားရစ္ခဲ့မည့္ ကိစၥမ်ား၏ အေကာင္း အဆိုး အက်ိဳးဆက္မ်ားကို အေမြအျဖစ္ စံစား၊ ခံစားရမည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လူငယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည့္ ( သို႔မဟုတ္) ထည့္သြင္းရန္မလိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မလြန္ခင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါလွ်င္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱပ်က္ယြင္းျခင္းက အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ က႑မ်ား၌ ျပႆနာ ေပၚေပါက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းပါးေစရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ေသခ်ာစီစစ္ ေရးဆြဲ ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားခဲ့သူမ်ား မပါ၀င္လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္
ျခစားသူမ်ား ျဖစ္မသြားေစရန္လည္းေကာင္း၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူမ်ား ျဖစ္သြားလွ်င္လည္း ခ်က္ျခင္းသိရွိကာ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီး ထည့္သြင္း ေရးဆြဲၾက ပါသည္။

ယခု ၁၄ႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာ၀န္မထမ္းေဆာင္မီႏွင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ကာလတို႔တြင္ ၄င္းတို႔ မိသားစုမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးစာရင္းျပဳစု၍ တိုင္းျပည္ကို ေၾကျငာျခင္းမ်ား၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလတြင္ စာနယ္ဇင္းႏွင့္
သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရ၏ လာဘ္စား အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ေဖၚထုတ္မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေစရန္ တြက္ခ်က္ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားျခင္း မရွိ၍ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဟာတို မိသားစု၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မားကို႔စ္၊ ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၊ ယခုေနာက္ဆံုး ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ တို႔ကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ
ပါက ျပည္သူမ်ားအလြန္ကို နစ္နာဆံုး႐ံႈးရပါလိမ့္မည္။

ဦးေန၀င္းနဲ႔ သူ႔ရဲ့ မဆလပါတီေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကေမာက္ကမျဖစ္ရသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေျပာခဲ့ေသာစကားက သက္ေသခံေနပါသည္။

ယခု ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ မၿပီးေသးေသာကာလမွာပင္ အဖြဲ႔သားအားလံုးပိုင္ လက္ကိုင္ဖုန္း ၁၀လံုးကို တစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ ေရာင္းစားေသာသူ၊ ေငြအရႈပ္အရွင္း အမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်ခံထားရေသာသူ စသည္တို႔က ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ျဖစ္လာ ေနၾကပါသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တို႔အဖြဲ႔က ေငြလိုခ်င္ေသာအခါ ကုန္သည္စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ေခၚယူ၍ ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္ခိုင္းၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳ၍ ေငြေတာင္းခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို တာ၀န္ခံထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းပင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ မသိရွိခဲ့ရေပ။ သိရွိေသာအခါတြင္ အာဏာေလွ်ာ့ယူရန္ ျငင္းဆန္၍ အမိန္႔မနာခံသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္လာပါက က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈေပၚအေျခခံ၍ ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ (အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေသဒဏ္အထိ ) က်ခံရမည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါရန္ကိုလည္း အေလးအနက္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုမွအပ္ႏွင္းထားေသာ မ်ားလွသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္


- မိမိသမီး၏မဂၤလာေဆာင္တြင္ စိန္ လက္ဖြဲ႔ေပးမည့္သူမ်ားကို လာဘ္ယူ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို လာဘ္ေပး၍ အရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ယူထား
သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- ပါရဂူဘြဲ႔ယူၿပီးရင္ ရိုးရိုးဘြဲ႔ ဆက္တက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဆိုေသာ အရည္အခ်င္း မရွိေသာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတ
ေနတဲ့သူေတြသာ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္စားၾကတာလို႔ ႏိွမ္ခ်ေစာ္ကားစြာေျပာတတ္၍ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ နားမလည္
ေသာ၊ ယခုေခတ္ကာလတြင္ မိသားစုတစ္စု တစ္လ ၅၀၀၀က်ပ္နဲ႔ ထမင္းစားလို႔ ရသည္ဟု လိမ္လည္ေျပာ
တတ္ေသာ လူစားမ်ိဳးမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားသကဲ့သို႔႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- မိမိသမီး စီးလာေသာ လိုင္စင္မဲ့ကားကို တာ၀န္ႏွင့္ ဥပေဒအရ တားဆီးစစ္ေဆးေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲကို
အလုပ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊

- ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သမီးမ်ားက ပုဂံႏွင့္ မႏ ၱေလးတို႔တြင္ ေစ်းသည္မ်ားထံမွပစၥည္းမ်ားကို ေငြမရွင္းပဲ
လုယက္ယူငင္္ျခင္း၊

- ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္မ်ားပင္လွ်င္ ၀န္ႀကီးထံ ခြင္႔ေတာင္းၿပီးမွ သံုးခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ အားကစားကြင္းကို မိမိ၏ ေျမးကို အေပ်ာ္ကစားေစျခင္း၊

- အေျခခံ၀န္ထမ္းမ်ား ထမင္းမစား၊ အ၀တ္မ၀တ္ဘဲ စုေဆာင္းလွ်င္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုး ေလးရာ စုရမည့္ ေငြပမာဏကို မိမိ၏ေျမး ေမြးေန႔ တစ္ရက္စာအတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊

- မိမိလစာ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၊ ၇၀ စာကို ေရႊတိဂံုဘုရား၊ ဗုဒၶဂါယာတို႔၌ လႉဒါန္းေနႏိုင္ျခင္း၊

- တပ္မေတာ္ေခတ္မီေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္နက္၀ယ္ယူရာတြင္ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူသင့္သည္ကို မ၀ယ္ယူဘဲ မိမိ၏သားမက္ ပြဲခရေသာ ကုမၸဏီမွ ၀ယ္ယူျခင္း၊

- စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားရွိပါလွ်က္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ၿပီးေသာ္လည္း ရာထူးမွ အနားမယူဘဲ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္၍ သူတစ္ပါးရရွိမည့္ ရာထူးအာဏာကို ျဖတ္လမ္းမွရယူျခင္း၊

- ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ကို မိမိ၏ လက္ကိုင္ဒုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ မိမိသမီး၏ မဂၤလာေဆာင္အေခြ ၾကည့္မိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကို အၾကည္ၫိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း၊

- ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္ညစ္ညမ္းစြာ ပ်က္လံုးထုတ္ထားေသာ အၿငိမ့္ေခြမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ေပးထား
၍၊ ဗုဒၶကို အၾကည္ၫိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊

- မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါး တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းျဖင့္ ေထရဗုဒၶ သာသနာကို ရည္ရြယ္
ခ်က္ရွိရွိ အကြက္ခ်၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊

- ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဗုဒၶထက္ ျမတ္သည္ ဟု ျပည္သူမ်ားလက္ခံလာေစရန္ အစီအစဥ္ရွိရွိ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

- တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ဥပေဒက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳအမိန္႔ခ်မွတ္၍ အျပစ္ေပးႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ သူႏွင့္သူ၏မိသားစုမ်ား အထက္ပါအတိုင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္ကို မွန္ထဲၾကည့္၍ အမႈမွကြင္းလံုးကြၽတ္လြတ္ေစဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

- အျခားေသာသူမ်ားကိုလည္း က်ဴးလြန္ထားသည့္ အမႈခ်င္း၊ အျပစ္ဒဏ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း တစ္ဦးကို ဌာနေျပာင္းေပး၊ တစ္ဦးကို အၿငိမ္းစားေပး၊ တစ္ဦးကို ေထာင္ထဲပို႔၊ တစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္ျဖင့္ ထမင္းေကၽြး ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း စသည့္ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး ကိုယ္
က်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား တိုင္းျပည္အတြင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ မည္သူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္ကမွ တာ၀န္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘက္ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္၍ စစ္မွန္သည့္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေရးသား ျပဌာန္းထားေသာ တိက်ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒကသာ ျပည္သူ
မ်ားအေပၚ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ျဖင့္ တာ၀န္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အေျခခံ
ဥပေဒအား တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစားကာ အစိုးရ၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ထိမ္းသိမ္းသည့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ျပည္တြင္းျပည္ပျမန္မာလူငယ္မ်ား

No comments: